Érettségi tételek A Than Károlyban tanuló 11-12.H tanulóinak

2009. június 5. péntek

Történelem szóbeli tételek

Filed under: Nincs kategorizálva — cobi @ 14:31
  1. A római köztársaság válsága

Mutassa be a hódító háborúk társadalmi következményeit , a földkérdés megoldására megfogalmazott elképzeléseket ! Magyarázza meg , hogy a társadalmi átalakulás mennyiben függött össze a köztársasági intézmények válságával !

1. Hódító háborúk társadalmi következményei:

városállamból birodalom
latifundiumok és antik rabszolgaság, a parasztok tönkremenetele
szenátori rend és lovagrend

2. A földkérdés megoldására való elképzelések:

Tiberius Gracchus reformja
Gaius Gracchus reformja
Marius hadsereg reformja

3. Köztársasági intézmények válsága:

szenátori párt és néppárt
Sulla diktatúrája
polgárháború , rabszolga felkelés

2. A középkori Magyar Királyság megteremtése

Ismertesse Szent István államalapítói tevékenységét! Magyarázza meg munkássága miként járult hozzá a magyarság fennmaradásához a Kárpát-medencében!

1. Államalapítás:

hatalom stabilizálása – koronázás
kereszténység felvétele
keresztény egyházszervezet kiépítése

2. Királyság államrendszere:

királyi vármegye
várbirtok és udvarbirtok
törvények és államigazgatás

3. Jelentősége:

magyarság megmaradása
Európához való csatlakozás
Intelmek- végrendelete

3. A középkori város

Jellemezze a XIII. századi nyugat-európai városok kialakulásának folyamatát! Mutassa be a városban élők társadalmi csoportjait és tárja fel , a gazdasági tevékenység és életmód közötti összefüggéseket !

1. Kialakulásának előfeltételei:

mezőgazdasági termelés növekedése /technikai és gazdálkodás/
felszabaduló munkaerő , árutermelés és pénzgazdálkodás
kommuna mozgalom

2. Középkori város

városok jogi státusai, irányítása
városok társadalmi rétegei
hogyan lehetett valaki városi polgár

3. Gazdasági tevékenység és életmód

céhek
kereskedelem
életmód

4. Az Anjou kor gazdasága a Magyar Királyságban

Ismertesse Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb elemeit! Magyarázza meg milyen összefüggés van a gazdaságpolitika és a királyi hatalom jellege között !

1. gazdaságpolitikájának elemei:

regálé jövedelem
bányajáradék, nemesfémbányászat
pénzverési monopóliuma
kapuadó

2. kereskedelem

városok fejlesztése
harmincadvám
visegrádi találkozó

3. összefüggések

királyi hatalom jellege – központi
hatása a gazdaságpolitikára – eredményesség

5. A nagy földrajzi felfedezések és következményei

Mutassa be a nagy földrajzi felfedezések gazdasági okait , és az újvilágból beérkező termékeket ! Tárja fel a felfedezések nyomán milyen irányú gazdasági változások indultak meg Nyugat-Európában !

1. Gazdasági okai , technikai feltételek:

nyugat-európai gazdasági fejlődés-pénzhiány
kereslet növekedése: festékanyagok,fűszer, aranyéhség
technikai előfeltételek:hajó,navigáció,térkép

2. Fontosabb felfedezések:

Amerika elérése
Indiába való eljutás
a Föld körülhajózása

3. Következmények.

beérkező termékek
gyarmatosítás
világpiac
árforradalom

6. A reformáció

Jellemezze a reformáció irányzatait , fő képviselőit és legfontosabb tételeit! Magyarázza meg , hogy a reformáció mennyiben segítette a polgári berendezkedésű államszervezetek létrejöttét !

1. Reformáció alaptézisei:

bibliai alapelv
bűnbocsánat és üdvösség kérdése
két sacramentum

2. Reformáció irányzatai:

lutheri
népi
kálvini
antitrinitárius

3. Hatása a polgári államszervezetre:

kálvini irányzat munka felfogása
kálvini irányzat köztársasági vezetésrendszere
zsarnokölési elmélet

7. A mohácsi csata

Ismertesse a mohácsi csata előzményeit és a csata menetét ! Tárja fel , hogy a csata elvesztése miért eredményezte az önálló magyar királyság bukását !

1. Előzmények :

királyi hatalom gyöngülése
külpolitikai nehézségün
déli végvárrendszer összeomlása

2. Mohácsi csata:

1526-os hadjárat
csata menete
súlyos vereség mérlege

3. A csata következménye:

kettős királyválasztás
török és habsburg nyomás „22-es csapdája”
1541 Buda elestének eredménye

8. A XVIII századi magyar társadalom

Jellemezze a XVIII századi demográfiai változásokat Magyarországon ! Tárja fel a változások okait és következményeit !

1. demográfiai helyzet a XVIII. század elején

a 15O-éves török uralom mérlege-népességszám
asszimetria a népsűrűségben
gazdasági hatás-kevés munkaerő és adóalany

2. demográfiai változások.

belső vándorlások
betelepítések
béke miatt jelentős természetes szaporodás

3. Következmények:

jelentős népességnövekedés a század végére
a magyar etnikum arányának csökkenése
gazdaságilag az ország belső területe meghatározó lett

9. Az USA kialakulása

Mutassa be az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya alapján a demokratikus államrendszer működését !

1. USA Függetlenségi Nyilatkozata:

természetes emberi jogok
társadalmi szerződés
népfelség elve

2. USA alkotmánya

hatalommegosztás elve ( a három hatalmi ág )
kölcsönös ellenőrzés elve
népképviselet
önkormányzatiság / helyi államok szintjének jelentősége /

3. Alkotmány kiegészítése, személyes szabadságjogok garantálása, alkotmányos jogok ismeretének fontossága.

10. A francia polgári forradalom

Jellemezze az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdéseit ! Tárja fel , hogy a Nyilatkozatban megfogalmazottak mely korszakot meghatározó eszme-rendszer tanításaira épülnek !

1. A Nyilatkozat alapkérdései:

történelmi háttere miért került éppen ekkor a kiadására milyen alapkérdések olvashatók benne

2. Felvilágosodás eszmerendszere a Nyilatkozatban:

természetjog
társadalmi szerződés
hatalommegosztás
népfelség elve

3. Szabadságjogok a Nyilatkozatban:

szabadságjogok
megszorítások az alapjogokban

11 .A reformmozgalom kibontakozása

Mutassa be Széchenyi István életútját és reformprogramjának főbb elemeit ! Tárja fel , hogy Széchenyi társadalmi helyzete , lelki alkata mennyiben befolyásolta politikai nézeteit , illetve politikai szerepvállalásait !

1. Széchenyi István személye származása életútja

2. Reformprogramja:

Hitel,Világ,Stádium
gazdasági reformok
jogi-,társadalmi reformok
gyakorlati munkássága

3. Politikai nézetei:

Konzervativizmusa, a monarchiához való viszonya, politikai szerepvállalásai.

12. A polgári forradalom Magyarországon

Ismertesse az 1848-as áprilisi törvényeket ! Értékelje , hogy a megfogalmazott rendelkezések mennyire teremtették meg a demokratikus államberendezkedés alapjait !

1. 1848-as áprilisi törvények

történelmi háttér
felelős kormány
népképviseleti országgyűlés
választójog
úrbéri terhek megszüntetése

2. Az áprilisi törvények és a demokratikus államberendezkedés

demokratikus államberendezkedés fogalma, megteremtették-e ennek az alapjait az áprilisi törvényekkel?

3. milyen fontos kérdések nem lettek tisztázva az alaptörvényekben?

Ausztriához való viszony
nemzetiségek

13. A dualista állam

Mutassa be a kiegyezés utáni Osztrák-Magyar Monarchia állami berendezkedését.
ilyen állami és alkotmányjogi eszmék , szándékok ismerhetők fel benne ?

1. Kiegyezés:

történelmi háttér
főbb pontjai
államforma
meg nem oldott kérdések,problémák

2. állami berendezkedés:

a császár és király
törvényhozói hatalom
közös minisztériumok

3. állami, alkotmányi eszmék, szándékok:

állami ,alkotmányi eszmék szándékók.

14. Németország nagyhatalommá válása.

Ismertesse , hogy Poroszország mely európai konfliktusok keretében tudta megerősíteni nagyhatalmi státuszát a XIX század második felében !

1. történelmi háttér:

német államok
kis német- vagy nagy német egység
Poroszország Bismarck idején

2. Európai konfliktusok:

Dán háború
Porosz-osztrák háború
Porosz-francia háború

3. Eredmény , értékelés:

melyik egység valósult meg és miért
német császárság

15. Az első világháború jellege , jellemzői

Mutassa be az első világháborút közvetlenül megelőző szövetségi rendszereket, ismertesse az új típusú hadviselés legfontosabb jellemzőit! Magyarázza milyen alapvető nagyhatalmi ellentétek, meg húzódtak meg a nemzetközi konfliktus mögött!

1. Szövetségi rendszere

Bismarck-i politika – kettős- és hármas szövetség
Központi hatalmak
Antant

2. Új típusú hadviselés

gépi háború
állóháború
hátország szerepe
nagy arányú veszteség

3. Nagyhatalmi ellentétek

német-francia
Monarchia-Oroszország
piacokért , a világ újrafelosztásáért

16. Magyarország az első világháború után

Jellemezze a trianoni béke gazdasági következményeit! Tárja fel a gazdasági változások társadalmi hatását!

1. történelmi háttér

trianoni béke
főbb pontjai

2. gazdasági következményei

népességi
területi
mezőgazdaság , bányászat , ipar
közlekedés , piacra jutás / Kis-antant szerepe /
Budapest túlsúly

3. Társadalmi hatások:

egyénre , közösségre
munkanélküliség , elégedetlenség

17. A nemzeti szocializmus

Ismertesse a náci ideológia és propaganda sajátosságait! Mutassa be Hitler hatalomra jutását .

1.náci ideológia

versailles-i békeszerződés felrúgása
élettér elmélet
faj elmélet

2. propaganda

célja
eszközei

3. Hitler hatalomra jutása

gazdasági világválság
választások
a Führer

18. A magyar társadalom az 1930-as években

Mutassa be a magyar társadalom rétegződését , különösen a parasztság differenciálódását .

1. felső rétegek:

arisztokrácia
nagypolgárság

2. közép rétegek:

úri közép osztály
alsó középrétegek

3. alsó rétegek:

munkásság
gazdag parasztság
közép paraszti rétegek
szegény parasztság
mezőgazdasági cselédek

19. Magyarország a második világháborúban

Ismertesse a magyarországi zsidótörvényeket , és tárja fel a magyar holocaust történelmi körülményeit és társadalmi következményeit.

1. előzmények:

numerus clausus
3O-as évek erősödő antiszemitizmusa

2. zsidótörvények:

magyar holocaust
sárga csillag
gettó, deportálás, haláltábor
nyilasok rémtettei
felelősök /személyek , politika , szervezetek …/

20. Az 1956-os forradalom

Mutassa be a forradalom előzményeit , fontosabb történéseit . Milyen nemzet közi konfliktusba helyezhetők a magyar események ?

1. előzmények:

Rákosi rendszer
Szovjetunió: XX. Pártkongresszus
belső,ellenzék, Petőfi kör , Írószövetség

2. fontosabb történések:

október 23.-forradaloim

kibontakozás- szabadságharc és koalíciós kormány, Nagy Imre ÁVH feloszlatása , több párt rendszer orosz beavatkozás dár rezsim , megtorlása.

3. nemzetközi háttér

hidegháború
szuezi válság

21. A parlamenti demokrácia működése Magyarországon

Ismertesse a parlamenti demokrácia működését a mai Magyarországon . Mutassabe a magyar választási rendszert , annak sajátosságait . Milyen eredménnyel zárultaz első szabad választás a rendszerváltáskor 1990-ben ?

1. rendszerváltás

Nagy Imre temetés
kerek asztal tárgyalások
1989-es sarkalatos törvények

2. módosított alkotmány

államforma
jogállamiság, piacgazdaság, szabadságjogok
választási rendszerünk
egyéni képviselők , listás szavazás, – mandátumok

3. 199O-es választás

eredménye, kormányzó pártok, kormányfő , köztársasági elnök.

Powered by WordPress