Érettségi tételek A Than Károlyban tanuló 11-12.H tanulóinak

2009. június 18. csütörtök

1 tétel történelem római köztársaság válsága

Filed under: Nincs kategorizálva — o.laci @ 20:03

1 tétel

Római köztársaság válsága

 

1, Hóditások társadalmi következményei:

A római városállam közel két évszázad alatt világbirodalommá nőtte ki magát.A hóditások haszonélvezői elsősorban az arisztokrácia volt, újabb birolokra, jelentős számú rabszolgára, jól fizető újabb hivatalra tettek szert.A háborúk során kincseket zsákmányoltak, gyarapodó provinciákban kiélhették hadvezéri és politikai ambiciójukat.

a.) két réteg emelkedik ki

szenátori rend
lovagrend

nagybirtokos arisztokrácia kereskedők, pénzemberek

latifundium tulajdonosai nem politizálhatnak

szenátus tagjai tengeri kereskedelem( törvény

szerint a senatorok 300 amphoránál nagyobb rakterű hajót

nem birtokolhatnak)

ők birtokolták a provinciák adóbérleti jógait

b.) rabszolgamunka alkalmazása

c.) a provinciákról olcsó gabona áramlik be ® így Rómába belterjes gazdálkodás lehet

d.) a kisbirtokos parasztság tönkremegy, nem bírja a versenyt ® a városba megy ® Plebs

e.) a parasztgazdaságok elszegényedésének okai:

A 2.pun háború alatt itália földjének nagy része elpusztul,elnéptelenedik,a római hadsereg a paraszti katonáskodásra épűl.

Problémák:

A parasztok zőme a várospkba elsősorban Rómába vándorolt.Aki tudott elszegődőt kézműves műhelyekbe, üzletekbe, vagy a város egyéb intézményeibe, de sok volt a munkanélküli.

Hadsereg válsága:a hadsereg alkalmanként katonáskodó paraszthadsereg volt, csak cenzusképes polgár lehetett katona,a proletárok nővekedésével ez egyre csökkent.

Állandó,űtőképes zsoldos hadseregre volt szükség.

Államszervezet válsága:hogy a válságjelenségek megoldodjanak, hosszútávú koncepciora volt szükség.

2,a földkérdés megoldására való elképzelések:

TIBERIUS GRACCHUS

– i. e. 133-ban lép fel néptribunusként

– felújította a LICINIUS-SEXTIUS féle földtörvény / max. 500 jugerum =230 hold földet birtokolhat valaki ,az ager publicus területeket kisparcellákra osztani fel/

A latifundiumok jelentős része az államhoz került volna vissza, kisbirtokok formájában akarta felosztani ® a volt birtokosoknak a hadizsákmányból kártérítést akar adni, de a szenátori rend úgy is ellenzi.

– Tiberius Gracchust 300 hívével együtt egy utcai verekedésben megölik

GAIUS vagy CAIUS

– i. e. 123-ban lép fel néptribunusként

– folytatja a reformokat

– szélesebb bázist akart, a szenátorokkal szemben a lovagokra támaszkodik

– lovagrendi bíróságokat hoz létre

– bevételeiket növelte

– a tömegeknek olcsó gabonát ad, a nincsteleneknek földet ajánl Karthágó provinciában

– az összes itáliai szövetséges kapja meg a római polgárjogot

– támadást intézett a korrupt senatorok ellen azzal hogy megreformálta a velük kapcsolatos eljárásrendet

– ellentábora Itáliában ígér földeket ® híveit lemészárolják, ő öngyilkos lesz,rabszolgája öli meg.

Marius hadseregreformja

A hadsereg válságban van mert a tulajdonukat vesztett parasztok nem tudják felszerelni magukat ® csökken a hadrafoghatók száma Numidiában trónviszály van ® a római hadsereg is beavatkozik ® az egyik trónkövetelő Jugurtha megvesztegette a légiókat ® római kudarc ® vizsgálat ® Mariust bízzák meg a csapatok vezetésével / i. e. 105-ben legyőzik Jugurthát/ Ezután zsoldos hadsereget hoz létre:

-16 év szolgáltatás alatt pénz és ellátás, veteránként föld jár.

-megszervezte a katonák kiképzését is,tőkéletesítette a fegyverzetett és a ruházatott

-2 légió ( 6000 fő) 10centurákra (századokra) és manipulusokra oszlott.Az egységeket jelvényekkel külömböztettk meg( ezüst sas ).

-hétszer választották consullá

-Serege bizonyított a germánok ellen is. /i. e. 113-101/

3, Köztársasági intézmények válsága:

A reformok hatására két politikai csoportosulás alakul ki

Optimaták Néppárt

A legjobbaknak gondolják magukat

Ingyen gabona ,cirkusz ( közérzetjavító) A nép érdekeit képviselik

A köztársasági hagyományokra hivatkoznak pl.: földosztás

Valójában mindkét irányzat a hatalom megragadására törekszik

Sulla (Kr.e.82-79)

Keleten Mithridates ponthusi király ki akarja szorítani Kis-Ázsiából Rómát / egy nap alatt 80000 római halott /

Az optimata párti Sullát küldik ellene, de útközben leváltják Mariusra ® Sulla zsoldosaival Róma ellen vonul, néppártiakat gyilkol majd Kis-Ázsiában legyőzi Mithridatest ® i. e. 83-ban békét köt vele és hazatér Rómába:

– csökkentette a néptribunusok jogkörét

– elvette a lovagoktól a bíráskodás jogát

– korlátlan időre diktátor lesz

– prosciptió / fekete lista / politikai ellenfeleinek a névsora

– veteránjait Itáliában telepíti le

– a szenátus létszámát 300-ról 600 főre emeli

– i. e. 79-ben lemond, majd meghal

Rabszolgafelkelések

A belpolitikai ellentéteket kihasználva két szicíliai rabszolgafelkelés volt:

– i. e. 136-132

– i. e. 104-101 Mindkettőt leverik

 

Spartacus féle felkelés / i. e. 74-71 /

A Capuai gladiátoriskolából indul ki először északra indultak, majd a Pó völgyében visszafordultak ®ezután Szicíliába akartak menni, de nem volt elég hajójuk, ezt kihasználva Pompeius és Crassus serege indul ellenük.
Spartacus Borundisium felé vonul, célja a Balkán. Csatát vállal, de veszít Apulia területén ® Capuatól Rómáig keresztre feszített rabszolgák. A győztes hadvezérek jelentősé

Nincs hozzászólás

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress